Villkor

VILLKOR GÄLLANDE RESOR MED ITALIENRESAN Alper och Sol, Hans Andersson ABl. Avtalet


1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären rör vad denne har rätt att fordra


till följd av avtalet. Ansvaret gäller även rör sådana prestationer som skall


fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet,


ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.


1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne.


En arrangör kan dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal


har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt Förbehåll om det har


gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om


ändringarna.


1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse rör


resenären som sammanhänger med avtalet.


1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om


den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget rör ett


gemensamt pris, eller rör skilda priser som är knutna till varandra.


1.5 Avtalet är bindande för partema när arrangören skriftligen har bekräftat


resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt


överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.


Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.2. Betalning av priset för resan


2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår


av avtalet.


2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40


dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.


2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning


(anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i rörhållande till


resans pris och omständigheterna i övrigt.


2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har


arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som


skadestånd om inte detta är oskäligt. 


3. Resenärens rätt till avbeställning av resan


3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.


- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.


-Av beställningskostnaden är alltid lägst 1800 kronor per resenär.


3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären


erlägga 20 % av resans pris.


3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före


avresan skall resenären erlägga 30 % av resans pris.


3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före


avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.


3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären


betala hela resans pris.


3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, fårjetransport och


inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela


resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid


avbeställning dessförinnan gäller punkt 3 .1.1.


3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att


avbeställa resan, enligt följande.


- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad


resenären erlagt för avbeställningsskydd.


-Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad


han betalat för avbeställningsskyddet


3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i


punkt 3.2.2- 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift


som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får


högst uppgå till5% av resans pris dock högst 200 kronor.


3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo,


resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller


nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt


beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för


resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat


sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att


resenären inte rimligen kan genomföra resan.


3.2.3 Av beställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det


att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så


ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att


resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över


händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan


beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.


3.2.4 Av beställning får ske om person med vilken resenären gemensamt


beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punktema 3 .2.2 eller 3 .2.3 och


det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens


sällskap.


3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan


resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punktema 3.2.2-


3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på


avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är


storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra


kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall


inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.


3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att


avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på


tillförlitligt sätt styrkas medläkar-och/eller släktskapsintyg.


3.3 A v beställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i


färdhandlingarna.


3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan


återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.


 


4. Resenärens rätt att överlåta avtalet


4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att


få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller


annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av


resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller


återförsälj aren om överlåtelsen.


4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt


ansvariga gentemot arrangören eller återförsälj aren för vad som återstår att


betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan


uppkomma på grund av överlåtelsen.


 


5. Arrangörens ändringar före avresan och

inställande av resan


5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren


Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det


framgår tydligt av avtaletatt detta får ske.


5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet


Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer


att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för


resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras


väsentligt till hans nackdel.


Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren,


skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes


rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.


Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om


han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda


avtalet.


5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa


Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan


paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller


återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre


ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.


Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte


erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.


Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören


ställer in resan utan att resenären är skuld till det.


5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa


I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från


arrangören, om det är skäligt.


Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte


om arrangören visar


l. att fårre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till


resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om


att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att


resenären skall underrättas senast l0 dagar före avresan, eller


2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför


arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med


när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha


undvikit eller övervunnit.


Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är


arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också


den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma


gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.


5.5. Ändring av priset


Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan


blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett


belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:


l. ändringar i transportkostnader


2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i


resan, eller 3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för


resan.


Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av


den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet


av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som


anges i l - 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2


ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med


samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att


redovisa hur prishöjningen beräknats.


Rätt till prishöjning enligt l och 3 ovan föreligger endast om


kostnadsökning överstiger 60 kr.


Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade


avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om


prisförändringarna.


Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före


den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid


kostnadsminskning enligt l och 3 ovan skall priset sänkas endast om


kostnadsminskningen överstiger 60 kr.


5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid


ingripande händelser m m.


Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter


det att avtalet blivit bindande för partema enligt punkt 1.5 på eller i närheten


av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof,


krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt


påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den


tidpunkt då resan skall genomföras.


För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits


skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.


 


6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister


6.1 Uteblivna prestationer


Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan


tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang


utan extra kostnad for resenären.


Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på


godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt,


utan extra kostnad for resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka


till platsen for avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.


Innebär en forändring i avtalet enligt forsta eller andra stycket en försämring


för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och


skadestånd.


6.2 Andra fel och brister


Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har


resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.


Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på


ett hinder utanfor arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde


forväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller


skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från


skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat


skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på


någon annan i ett tidigare led.


Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje


stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.


6.3 skadeståndets omfattning


skadestånd enligt dessa villkor omfattar forutom ersättning for ren


formögenhetsskada, ersättning for personskada och sakskada.


Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009),


luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen


(1985:193) om internationelljärnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i


deras lydelse då skadan inträffade i stället for enligt dessa villkor.


Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären for vad denne har rätt


att fordra enligt de nämnda lagarna.


Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.


 


 


7. Reklamation och avhjälpande


7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av


avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka


felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om


möjligt ske på resmålet.


7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller


återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.


7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören


eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig


lösning.8. Resenärens ansvar under resan


8.1 Arrangörens anvisningar m m


Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som


lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.


Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan


och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra


inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan


arrangören häva avtalet.


8.2 Resenärens ansvar för skada


Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom


försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller


föreskrifter.


Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot


någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.


8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m


Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga


under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet


Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum,vaccinationer, försäkring.


Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som. uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristema orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.


8.4 Avvikande från arrangemanget


Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är


skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant.


Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid


kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.9. Tvistlösning


Partema bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av


avtalet genom förhandlingar. Om partema inte kan enas, kan tvisten prövas


av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.